test

Årsmöte föreningen datum xxxx-xx-xx, plats


Närvarande:

 § 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande xx hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat
§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att
välja xx till mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att
välja xx till mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
Årsmötet beslutade att
välja xx att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att
§ 6 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades
Årsmötet beslutade att
fastställa röstlängden
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för
årsmötet.
Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till
handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelse
Revisorsberättelse presenterades för årsmötet
Årsmötet beslutade att
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret xxxx
§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
Årsmötet beslutade att
Årsavgiften för medlem är xxx kr
§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet
eller
Diskussion om motioner och styrelsens förslag